DOKAP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Amaç ve Kapsam:

Madde 1. Bu Protokol, T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi,  Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi’nin katılımıyla oluşan DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde yapılacak olan ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlar.

Madde 2. Bu Protokol, DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde;

1. Eğitim-Öğretim, Sanat ve Kültür

2. Araştırma-Geliştirme ve Proje

3. Toplumsal Hizmet

4. Bölgesel kalkınma

5. Üst Kurul’un uygun gördüğü diğer alanlarda (idari personel arasında işbirliği vb.)

yapılacak olan ortak çalışmaları kapsar.

Tanımlar

Madde 3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. maddesinde yer alan tanımlar bu protokol için de geçerlidir.

Dönem Başkanlığı, Kurullar, Sekretarya ve Koordinasyon

Üst Kurul:

Madde 4DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği İşbirliği Programı, Programa dâhil üniversitelerin rektörlerinden ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı'ndan oluşan Üst Kurul tarafından planlanır ve yürütülür. Üst Kurul Başkanı, Dönem Başkanlığı'nı sürdüren üniversitenin rektörüdür. Üst Kurul,  2017 yılında en az üç, sonraki yıllarda en az iki kez,  Üst Kurul Başkanının çağrısı ile toplanır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak olan rektör, bir yardımcısını vekil tayin eder. Toplantı raportörlüğünü DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri yapar.

Dönem Başkanlığı:

Madde 5. Dönem Başkanlığı her yılın Ocak ayının birinci günü başlar, aynı yılın Aralık ayının son günü sona erer. 2016 yılı Kasım ayından itibaren kurucu Dönem Başkanlığını Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. Yeni başkan takip eden yılın birinci günü hiçbir işleme gerek kalmaksızın üniversitelerin kuruluş sırasına göre görevine başlar. (Dönem Başkanlığı sıralaması 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla sekiz üniversitenin kuruluş sırasına göre en eski kuruluş tarihli üniversiteden en yeni kuruluş tarihli üniversiteye olacak şekilde gerçekleştirilecektir.) Dönem Başkanlığı süresi bir yıldır.

Programa katılan yeni bir üniversitenin Dönem Başkanlığı, Birliğe dâhil tüm üniversitelerin Dönem Başkanlığını takiben gerçekleşir.

Stratejik Planlama Kurulu:

Madde 6. Stratejik Planlama Kurulu’nda, programa dâhil her üniversiteden bir rektör yardımcısı yer alır. Stratejik Planlama Kurulu Başkanı Dönem Başkanlığı'nı sürdüren üniversitenin rektör yardımcısıdır. Stratejik Planlama Kurulu ilgili işbirliği alanında Üst Kurul tarafından verilen görevleri yapar ve sonucu bir rapor halinde Üst Kurul’a sunar. Stratejik Planlama Kurulu, gerektiğinde Dönem Başkanı'nın çağrısı ile toplanır. Toplantı, Programa dâhil tüm üniversite rektör yardımcıları, DOKAP İdaresi temsilcisi ve DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri’nin katılımı ile yapılır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak olan rektör yardımcısı üniversitesinden diğer bir rektör yardımcısını vekil tayin eder.

Çalışma Grupları:

Madde 7. Stratejik Planlama Kurulu, işbirliği alanları kapsamında yapacağı görevler için Çalışma Grupları oluşturur. Çalışma Grupları, grupta yer alması gerekli görülen Dekanlardan, Enstitü Müdürlerinden, Yüksekokul Müdürlerinden, Meslek Yüksekokulu Müdürlerinden, Konservatuar Müdürlerinden, Araştırma Merkezi Müdürlerinden, Genel Sekreterlerden, Daire Başkanlarından, Öğrenci Konseyi Temsilcilerinden ve alanında uzman kişilerden ve Üst Kurul’un gerekli görmesi halinde ve oy hakkı bulunmaması kaydıyla dış paydaş (mezun, işveren, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları ve kamu ve yerel yönetim vb.) yöneticilerinden oluşturulur ve her bir Çalışma Grubu, oy çokluğuyla kendi başkanını seçer. Çalışma Grubu, Stratejik Planlama Kurulu tarafından belirlenen görevi yapar ve sonucu bir rapor halinde Stratejik Planlama Kurulu’na sunar. Toplantılar, Dönem Başkanı'nın çağrısı üzerine, tam sayı ile yapılır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak olan yönetici bir vekil tayin eder.

DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri:

Madde 8. Dönem Başkanı, İşbirliği Programı’nın sekretaryasını yürütmek için programa dâhil üniversitelerin kadrolu öğretim elemanları arasından bir yıllık süre için DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri’ni atar. DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri, Dönem Başkanı'na bağlı olarak çalışır. Birlik faaliyetleri ile birimlerin yönetimi ve koordinasyonu işlerinden doğrudan Dönem Başkanı’na karşı sorumludur. Her birimin kendi arşivini oluşturabilmesi için gerekli yazışmaların ve dağıtımının yapılmasını sağlar. Genel Sekreter, Dönem Başkanı’nın onayıyla DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerin öğretim elemanlarından birini Genel Sekreter Yardımcısı olarak atayacaktır. Diğer Genel Sekreter Yardımcısını ise DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan uygun gördüğü bir temsilciyi atayacaktır.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Koordinasyonu:

Madde 9. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, Birlik üyesi faaliyet alanlarının DOKAP Bölgesi'nin Kalkınma hedefleriyle uyumlu koordinasyonunu sağlamak amacıyla Üst Kurul toplantılarına katılır. Koordinasyonun sağlanması amacıyla DOKAP İdaresi Başkanlığı ilgili personeli Stratejik Planlama Kurulu ve çalışma gruplarına Genel Sekreterin daveti üzerine görevlendirilebilir.

Madde 10. Programa katılmak isteyen üniversite rektörlüğü Dönem Başkanlığı’nı yürüten üniversite rektörlüğüne başvurur. İstek ilk Üst Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Katılma kararı oy birliği ile alınır. Birlik, DOKAP Bölgesi üniversiteleri dışında, bölgesel etkileşim içindeki diğer üniversitelerin üyelik taleplerine açıktır. Başvurular üst kurulda değerlendirilir.

Diğer Hükümler:

Madde 11. Bu Protokolde açıkça hüküm bulunmayan konularda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 12. Bu Protokol 15 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13. Bu Protokol, işbirliği yapılacak alanların ayrıntılarını içermez. Her alanda yapılacak işbirlikleri için ayrıntıları içeren alt protokoller hazırlanabilir.

Yürütme

Madde 14. İşbirliği Programı, DOKAP İdaresi Başkanı ve Üst Kurul Başkanı'nın koordinasyonunda ilgili üniversitelerin rektörleri tarafından yürütülür.